سناریو‌های محتمل برای جفت ارز به منظورDaily Trade

در تحلیل صورت گرفته به کمک تئوری امواج الیوت ریزش پش بینی شده تا موج ۴ اصلاحی تکمیل شود و فقط بایستی قیمت به زیر محدوده ۱۳۳.۰۰ نفوذ و تثبیت بدهد.

* نمودار ۴ ساعته – USDJPY