سناریو‌های محتمل برای رمز ارز به منظورDaily Trade

حرکت قیمت نشان گر حضور آن در بخش اصلاحی بوده و تصمیم برای شروع روند ریزشی در حال حاضر به دلیل عدم شفافیت اخبار نرخ بهره و سیاست های آمریکا بسیار زود میباشد.

* نمودار ۴ ساعته -BTCUSDT

۲ شرط برای اردر خرید (BUY) , اردر فروش (SELL) و اهداف قابل دسترس در تصویر به نمایش درآمده است.

نکته: رعایت ریسک های معاملاتی در هر اردری برای بقای شما در بازارهای مالی را تقویت میکند.

* نمودار ۴۵ دقیقه- BTCUSDT