تعطیلات تقویمی سال ۲۰۲۳

Home/تعطیلات تقویمی

تعطیلات تقویمی سال ۲۰۲۳

در صورتی که یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار فارکس باشید، باید از تعطیلات آخر هفته و تعطیلات ملی در بازار فارکس را مطلع باشید. روزهایی که بانک‌ها (و کارگزاران فارکس) خدمات جامعی ارائه نمیدهند. عموما در چنین روزهایی بازار آرام است و ممکن است نوسانات قیمتی محسوسی پس از باز شدن بازار مشاهده شود. در جدول زیر، می‌توانید تعطیلات رسمی و تقویمی بازار فارکس در سال ۲۰۲۳ را مشاهده نمایید.

تاریخ کشور موسسه تعطیلات بانکی

January bank holidays 2023

۰۱.۰۱.۲۳

Australia

Australia Stock Exchange New Year

The United Kingdom

London Stock Exchange New Year

Germany

Frankfurt Stock Exchange New Year

Hong Kong

Hong Kong Stock Exchange New Year

Italy

Milan Stock Exchange New Year

Canada

Toronto Stock Exchange New Year

Cyprus

Cyprus Stock Exchange New Year

China

Shanghai Stock Exchange New Year

Singapore

Singapore Stock Exchange New Year

The United States

New York Stock Exchange New Year

France

Paris Stock Exchange New Year

Switzerland

Switzerland Stock Exchange New Year

Japan

Tokyo Stock Exchange New Year
۰۲.۰۱.۲۳

Switzerland

Switzerland Stock Exchange Berchtold’s Day
۰۲.۰۱.۲۳

Japan

Tokyo Stock Exchange Exchange Holiday
۰۳.۰۱.۲۳

Japan

Tokyo Stock Exchange Exchange Holiday
۰۶.۰۱.۲۳

Italy

Milan Stock Exchange Epiphany Day
۱۱.۰۱.۲۳

Japan

Tokyo Stock Exchange Coming of Age (Adults’) Day
۱۸.۰۱.۲۳

The United States

New York Stock Exchange Martin Luther King, Jr. Day
۲۶.۰۱.۲۳

Australia

Australia Stock Exchange Australia Day

February bank holidays 2023

۱۱.۰۲.۲۳

Hong Kong

Hong Kong Stock Exchange Lunar New Year’s Eve

China

Shanghai Stock Exchange Spring Festival

Singapore

Singapore Stock Exchange Chinese New Year

Japan

Tokyo Stock Exchange National Founding Day
۱۲.۰۲.۲۳

Hong Kong

Hong Kong Stock Exchange Lunar New Year’s Eve

China

Shanghai Stock Exchange Spring Festival

Singapore

Singapore Stock Exchange Chinese New Year
۱۵.۰۲.۲۳

Hong Kong

Hong Kong Stock Exchange Lunar New Year’s Eve

Canada

Toronto Stock Exchange Family Day

China

Shanghai Stock Exchange Spring Festival

The United States

New York Stock Exchange President′s Day (Washington′s Birthday)
۲۳.۰۲.۲۳

Japan

Tokyo Stock Exchange Emperor′s Birthday

March bank holidays 2023

۱۵.۰۳.۲۳

Cyprus

Cyprus Stock Exchange Green Monday
۲۰.۰۳.۲۳

Japan

Tokyo Stock Exchange Spring Equinox Day
۲۵.۰۳.۲۳

Cyprus

Cyprus Stock Exchange Independence Day

April bank holidays 2023

۰۱.۰۴.۲۳

Cyprus

Cyprus Stock Exchange National Day
۰۲.۰۴.۲۳

Australia

Australia Stock Exchange Good Friday

The United Kingdom

London Stock Exchange Good Friday

Germany

Frankfurt Stock Exchange Good Friday

Hong Kong

Hong Kong Stock Exchange Good Friday

Italy

Milan Stock Exchange Good Friday

Canada

Toronto Stock Exchange Good Friday

Cyprus

Cyprus Stock Exchange Good Friday (early close at 17:00)

Singapore

Singapore Stock Exchange Good Friday

The United States

New York Stock Exchange Good Friday

France

Paris Stock Exchange Good Friday

Switzerland

Switzerland Stock Exchange Good Friday
۰۳.۰۴.۲۳

China

Shanghai Stock Exchange Ching Ming Festival
۰۴.۰۴.۲۳

China

Shanghai Stock Exchange Ching Ming Festival
۰۵.۰۴.۲۳

Australia

Australia Stock Exchange Easter Monday

The United Kingdom

London Stock Exchange Easter Monday

Germany

Frankfurt Stock Exchange Easter Monday

Hong Kong

Hong Kong Stock Exchange Easter Monday

Italy

Milan Stock Exchange Easter Monday

Cyprus

Cyprus Stock Exchange Easter Monday (early close at 17:00)

China

Shanghai Stock Exchange Ching Ming Festival

France

Paris Stock Exchange Easter Monday

Switzerland

Switzerland Stock Exchange Easter Monday
۰۶.۰۴.۲۳

Hong Kong

Hong Kong Stock Exchange Easter 
۲۵.۰۴.۲۳

Australia

Australia Stock Exchange ANZAC Day
۲۹.۰۴.۲۳

Japan

Tokyo Stock Exchange Showa Day
۳۰.۰۴.۲۳

Cyprus

Cyprus Stock Exchange Good Friday (Orthodox)

May bank holidays 2023

۰۱.۰۵.۲۳

Australia

Australia Stock Exchange Labor Day

Germany

Frankfurt Stock Exchange Labor Day

Hong Kong

Hong Kong Stock Exchange Labor Day

Italy

Milan Stock Exchange Labor Day

Cyprus

Cyprus Stock Exchange Labor Day

China

Shanghai Stock Exchange Labor Day

Singapore

Singapore Stock Exchange Labor Day

France

Paris Stock Exchange Labor Day

Switzerland

Switzerland Stock Exchange Labor Day
۰۳.۰۵.۲۳

The United Kingdom

London Stock Exchange Early May Bank Holiday

Cyprus

Cyprus Stock Exchange Easter Monday (Orthodox)

Japan

Tokyo Stock Exchange Constitution Day

Cyprus

Cyprus Stock Exchange Easter (Orthodox)
۰۴.۰۵.۲۳

Japan

Tokyo Stock Exchange Greenery Day
۰۵.۰۵.۲۳

Japan

Tokyo Stock Exchange Children′s Day
۱۳.۰۵.۲۳

Singapore

Singapore Stock Exchange Hari Raya Puasa

Switzerland

Switzerland Stock Exchange Ascension Day
۱۹.۰۵.۲۳

Hong Kong

Hong Kong Stock Exchange The Birthday of the Buddha
۲۴.۰۵.۲۳

Germany

Frankfurt Stock Exchange Pentecost

Canada

Toronto Stock Exchange Victoria Day (Queen′s Birthday)

Switzerland

Switzerland Stock Exchange Pentecost
۲۶.۰۵.۲۳

Singapore

Singapore Stock Exchange Vesak Day
۳۱.۰۵.۲۳

The United Kingdom

London Stock Exchange Early May Bank Holiday

The United States

New York Stock Exchange Memorial Day

June bank holidays 2023

۱۴.۰۶.۲۳

Australia

Australia Stock Exchange Queen′s Birthday

Hong Kong

Hong Kong Stock Exchange Dragon Boat Festival

China

Shanghai Stock Exchange Dragon Boat Festival
۲۲.۰۶.۲۳

Germany

Frankfurt Stock Exchange Holy Spirit Day

Cyprus

Cyprus Stock Exchange Holy Spirit Day

Switzerland

Switzerland Stock Exchange Holy Spirit Day

July bank holidays 2023

۰۱.۰۷.۲۳

Hong Kong

Hong Kong Stock Exchange SAR Establishment Day

Canada

Toronto Stock Exchange Canada Day
۰۵.۰۷.۲۳

The United States

New York Stock Exchange Independence Day (early close at 13:00)
۱۹.۰۷.۲۳

Japan

Tokyo Stock Exchange Ocean Day
۲۰.۰۷.۲۳

Singapore

Singapore Stock Exchange Hari Raya Haji

August bank holidays 2023

۰۲.۰۸.۲۳

Canada

Toronto Stock Exchange Civic Holiday
۰۹.۰۸.۲۳

Singapore

Singapore Stock Exchange National Day
۱۱.۰۸.۲۳

Japan

Tokyo Stock Exchange Mountain Day
۱۵.۰۸.۲۳

Italy

Milan Stock Exchange Assumption Day

Cyprus

Cyprus Stock Exchange Assumption Day
۳۰.۰۸.۲۳

The United Kingdom

London Stock Exchange Summer Bank Holiday

September bank holidays 2023

۰۶.۰۹.۲۳

Canada

Toronto Stock Exchange Labor Day

The United States

New York Stock Exchange Labor Day
۲۰.۰۹.۲۳

Japan

Tokyo Stock Exchange Respect for the Aged Day
۲۲.۰۹.۲۳

China

Shanghai Stock Exchange Mid-Autumn Festival
۲۲.۰۹.۲۳

Hong Kong

Hong Kong Stock Exchange Mid-Autumn Festival
۲۳.۰۹.۲۳

Japan

Tokyo Stock Exchange Autumn Equinox

October bank holidays 2023

۰۱.۱۰.۲۳

Hong Kong

Hong Kong Stock Exchange National Day

China

Shanghai Stock Exchange National Day

Cyprus

Cyprus Stock Exchange Independence Day
۰۴.۱۰.۲۳

China

Shanghai Stock Exchange National Day
۰۵.۱۰.۲۳

China

Shanghai Stock Exchange National Day
۰۶.۱۰.۲۳

China

Shanghai Stock Exchange National Day
۰۷.۱۰.۲۳

China

Shanghai Stock Exchange National Day
۱۱.۱۰.۲۳

Canada

Toronto Stock Exchange Thanksgiving Day

Japan

Tokyo Stock Exchange Health-Sports Day
۱۴.۱۰.۲۳

Hong Kong

Hong Kong Stock Exchange Chung Yeung Day
۲۸.۱۰.۲۳

Cyprus

Cyprus Stock Exchange National Day

November bank holidays 2023

۰۳.۱۱.۲۳

Japan

Tokyo Stock Exchange Culture Day
۰۴.۱۱.۲۳

Singapore

Singapore Stock Exchange Deepavali
۲۳.۱۱.۲۳

Japan

Tokyo Stock Exchange Labour Thanksgiving Day
۲۵.۱۱.۲۳

The United States

New York Stock Exchange Thanksgiving Day
۲۶.۱۱.۲۳

The United States

New York Stock Exchange Black Friday (early close at 13:00)

December bank holidays 2023

۲۴.۱۲.۲۳

Australia

Australia Stock Exchange Christmas Eve (early close at 14:10)

The United Kingdom

London Stock Exchange Christmas Eve (early close at 12:30)

Germany

Frankfurt Stock Exchange Christmas Eve

Italy

Milan Stock Exchange Christmas Eve

Canada

Toronto Stock Exchange Christmas Eve (early close at 13:00)

Cyprus

Cyprus Stock Exchange Christmas Eve

The United States

New York Stock Exchange Christmas Eve (early close at 13:00)

Singapore

Singapore Stock Exchange Christmas Eve (early close at 12:35)

France

Paris Stock Exchange Christmas Eve (early close at 12:30)

Switzerland

Switzerland Stock Exchange Christmas Eve
۲۵.۱۲.۲۳

Australia

Australia Stock Exchange Christmas

The United Kingdom

London Stock Exchange Christmas

Germany

Frankfurt Stock Exchange Christmas

Hong Kong

Hong Kong Stock Exchange Christmas

Italy

Milan Stock Exchange Christmas

Canada

Toronto Stock Exchange Christmas

Cyprus

Cyprus Stock Exchange Christmas

The United States

New York Stock Exchange Christmas

Singapore

Singapore Stock Exchange Christmas

France

Paris Stock Exchange Christmas

Switzerland

Switzerland Stock Exchange Christmas
۲۷.۱۲.۲۳

The United Kingdom

London Stock Exchange Christmas

Hong Kong

Hong Kong Stock Exchange Christmas

Canada

Toronto Stock Exchange Christmas
۲۸.۱۲.۲۳

The United Kingdom

London Stock Exchange Boxing Day

Canada

Toronto Stock Exchange Boxing Day
۳۱.۱۲.۲۳

Australia

Australia Stock Exchange New Year′s Eve (early close at 14:30)

The United Kingdom

London Stock Exchange New Year′s Eve (early close at 12:30)

Germany

Frankfurt Stock Exchange New Year′s Eve

Hong Kong

Hong Kong Stock Exchange New Year′s Eve (early close at 13:00)

Italy

Milan Stock Exchange National Leave

France

Paris Stock Exchange New Year′s Eve (early close at 14:05)

Switzerland

Switzerland Stock Exchange New Year′s Eve

Japan

Tokyo Stock Exchange Exchange Holiday

MetaTrader 5

MetaTrader 5. Available on all major platforms, you can trade from anywhere at any time.

دانلود متاتریدر ۵